Artikel: DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS. De kunst om met vogels te jagen.

DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS. De kunst om met vogels te jagen.

Het verhaal van de jager met zijn valk heeft iets van een sprookje en het verplaatst ons naar heel lang geleden en ver weg.
Algemeen wordt aangenomen dat de valkerij haar oorsprong heeft in China, 2000 jaar voor Christus, waarna zij uitbreiding kende over Azie en vervolgens ook naar Oost- en West-Europa.
In de historiek van de valkerij bekleedt ons land een vooraanstaande positie. Meer bepaald onze Kempen hebben gedurende de hele Middeleeuwen een aanzienlijke rol gespeeld. Geografisch gezien liggen onze Kempen precies op de belangrijkste migratieroute van de toen zo fel gegeerde slechtvalken. De streek was arm. De mensen leefden sober. Een aanvullende broodwinning was noodzakelijk. De boeren en de kleine burgerij zagen brood in het vangen en het africhten van deze roofvogels. Met Arendonk als centrum onstond een zeer gespecialiseerde vangtechniek voor de overtrekkende valken. De adel en de geestelijken bleken immers algauw koopgrage klanten. Arendonk verwierf een stevige reputatie die al snel de grenzen overschreed. Het hoogtepunt situeert zich rond de 14de eeuw tegen het einde van het Bourgondische tijdperk. Later, van de 15de tot de 17de eeuw, waren onze Kempische valkeniers alom vertegenwoordigd in Europese koningshuizen. Pas in de 18de eeuw, met de opkomst van de vuurwapens, kent de valkerij een sterke terugval. De tijd van de livrij is voorbij, gebleven is de man met zijn vogel op zijn vuist, eenvoud en kracht, één met de natuur.
Zoals Victor Hugo zei " Le fauconnier est dieu"

Roofvogels zijn door de eeuwen heen geprezen en gelauwerd om hun superieure uitstraling. Hun vlucht is een mengeling van ongekende schoonheid, ongebondenheid en accuratesse. Zij hebben zich gemanifesteerd in diverse godsdiensten en religies. Vormde de bron voor talrijke mythes en legendes en dwongen respect af. Zo zeer zelfs, dat sommige volkeren zich gingen onderwerpen aan deze vogels. Voorbeelden daarvan : de indianen en het Amerikaanse vrijheids symbool.

De laatste jaren heeft iedereen de mond vol over "natuurbescherming" en "miieubeleid", maar ales wat een kromme bek heeft, wordt nog steeds aangesproken als "klamper" of "brevier". Roofvogels hebben nog steeds een niet al te beste reputatie. Dit geheel ten onrechte, het is een erfenis van tijden waarin men niet beter wist. Roofvogels vervullen immers een heel belangrijke functie in ons natuurhuishouden ; Zij zorgen voor evenwicht door predatie, opruiming en selectie. Zij zijn zowat de barometer van de natuur, geen roofvogels wijst erop dat de natuur arm is........

Ronny Broos

E-Mail 

Activeer uw javascript om de e-mail weer te geven

Toegevoegd op: Wednesday 07 June 2006 @ 11:34
Laatst aangepast op: Wednesday 07 June 2006 @ 11:38

Activeer uw javascript om de e-mail weer te geven

© Kabloonak Communications 1999-2019